Omavalvontasuunnitelma

03.02.2021

Palveluntuottajan tiedot

Albertiinan Hoiva- ja Tukipalvelut

Kristiina Niemelä

Lehtokatu 1 A 7

15500 Lahti

p. 040 964 0399

albertiinanhoiva@gmail.com

Y-tunnus 2381880-9

Yritys on toiminimellä toimiva yhden henkilön yritys. Toiminimen haltija on koulutukseltaan lähihoitaja ja koulutettu hieroja. Mahdolliset sijaiset PalveluSantran kautta.

Vastuu- ja potilasvakuutus on IF vakuutusyhtiössä, voimassa toistaiseksi.

Omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaa yrittäjä itse, Kristiina Niemelä.

Yritys tarjoaa seuraavia kotiin annettavia palveluita

Hoiva- ja tukipalvelut

  • Omaishoidon sijaisuus
  • asiointipalvelut
  • pesu- ja kylvetysapu
  • pyykinpesu ja vaatehuolto
  • ulkoilu- ja saattoapu
  • virkistyskäynnit
  • ruoanlaitto
  • hieronta

Asiakkaan/omaisen/edustajan kanssa yhdessä kartoitetaan palvelun tarve, joka kirjataan palvelusopimukseen.

Siivouspalvelu

  • ylläpitosiivous

Käytetään ensisijaisesti asiakkaan omia siivousvälineitä sekä -aineita. Siivouksesta tehdään aina kirjallinen sopimus.

Yrityksen toiminta-ajatus

Tarjotaan yksilöllistä ja laadukasta toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää koti- ja hoivapalvelua sekä hierontapalvelua asiakkaan kotona. Pääasiassa ikääntyville ja toimintakyvyltään heikentyneille asiakkaille koko Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella.

Työssä ohjaavia arvojani ovat luottamus, kunnioitus ja rehellisyys. Työssäni toteutan asiakaslähtöistä toimintatapaa.

Toimintaperiaatteet

Työ toteutetaan kirjallisen palvelusopimuksen mukaisesti. Työtä tehdään kiireettömästi ja laadukkaasti. Kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta.

Toimintatapa

Tehdään aina kirjallinen sopimus kahtena kappaleena sekä toimitetaan voimassa oleva hinnasto. Jos asiakas antaa avaimen, se kirjataan palvelusopimukseen. Avaimet säilytetään lukitussa kaapissa ja niin, että ne eivät ole ulkopuolisten toimesta yksilöitävissä.

Riskien ja epäkohtien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

Asiakkaan kotona työskennellessä kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja pyritään ennakoimaan mahdolliset vaaratilanteet niin, ettei asiakas esimerkiksi kompastu imurin johtoon/letkuun siivotessa tai liukastu märällä lattialla. Asiakkaan kanssa ulkoiltaessa huomioidaan keliolosuhteet, esimerkiksi liukkaalla kelillä huomioidaan jalkineet/liukuesteet.

Työssä huomioidaan aseptinen työjärjestys/toimintatapa. Siivouksessa käytetään ensisijaisesti asiakkaan omia siivousvälineitä. Yrityksen siivousvälineitä käytettäessä huolehditaan siivousvälineiden puhdistuksesta ja siivouspyyhkeet pestään vähintään 75°:ssa. Huolehditaan käsihygieniasta ja käytetään tarvittaessa suojavaatetusta.

Mahdollisia riskejä ja epäkohtia havaitessa, keskustellaan asiakkaan/omaisten kanssa, kuinka epäkohta poistetaan. Mahdollisessa kiireellisessä tapauksessa soitetaan 112, annetaan tarvittaessa ensiapu ja ilmoitetaan omaisille. Tapahtumatietojen kerääminen ja analysointi.

Ensiaputaidot

Pidetään EA-taidot ajan tasalla.

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan palvelun tarve arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten tai tämän edustajan kanssa ja laaditaan kirjallinen palvelusopimus sekä hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimusta ja suunnitelmaa päivitetään sopimuksen ja tarpeen mukaisesti.

Asiakkaan toimintakyky huomioidaan ja pyritään edistämään tätä ja terveyttä. Kunnioitetaan ja vahvistetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tuetaan asiakasta osallistumaan omien voimavarojensa mukaan.

Asiakassuhteen irtisanomisaika on 2 viikkoa. Jos asiakas siirtyy esimerkiksi väliaikaisesti sairaalaan, sopimus jatkuu asiakkaan palatessa kotiin ja mahdolliset muutokset kirjataan palvelusopimukseen. Jos asiakas siirtyy toiseen hoitopaikkaan tai kuolee, palvelusopimus päättyy välittömästi, ellei toisin sovita.

Asiakaspalaute ja laadun varmistaminen

Kerätään suoraan asiakkailta/omaisilta suullisesti. Asiakaspalautteen voi antaa myös kirjallisesti, sähköpostilla tai PalveluSantran kautta. Asiakaspalautteisiin ja reklamaatioihin reagoidaan välittömästi ja mahdolliset korjaukset hoidetaan viivyttelemättä. Rohkaistaan antamaan asiakaspalautetta.

Asiakastietojen käsittely

Asiakastietoja säilytetään niille varatussa paikassa, lukitussa kaapissa. Asiakkaan tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain asiakkaan kirjallisella luvalla. Palveluntuottaja on salassapitovelvollinen.