Tietosuoja- ja rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR = General Data Protection Regulation) mukainen Albertiinan Hoiva- ja Tukipalvelut tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Albertiinan Hoiva- ja Tukipalvelut, 2381880-9

Lehtokatu 1 A 7

15500 Lahti

Puh. 040 964 0399

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Kristiina Niemelä

Postiosoite: Lehtokatu 1 A 7, 15500 Lahti

Puh. 040 964 0399

Sähköposti: albertiinanhoiva@gmail.com

Albertiinan Hoiva- ja Tukipalvelut asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, kutsumanimi, asiakasnumero, sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lähiomaiset, asumustiedot.

Tietoja rekisteröidyn kotona suoritetusta, hoiva- ja hyvinvointityön palveluista, niiden tavoitteista, toimenpiteistä, toteutumisesta ja jatkosuunnitelmista.

Hoivatyön kannalta tärkeitä huomiomerkintöjä liittyen asiakkaan yleiseen vointiin ja terveydentilaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja omaisilta, tunnistamis-, varmennus- ja osoitetiedot.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille kuin asiakkaan omalla kirjallisella suostumuksella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Lahdessa 03.02.2021

Kristiina Niemelä

Albertiinan Hoiva- ja Tukipalvelut